Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Společenská odpovědnost

Škola jako organizace naplňující společenskou odpovědnost a rovné příležitosti.

Cílem naší školy je dbát na udržení příjemné atmosféry v kolektivech dětí i zaměstnanců, dbát na kvalitní rozvoj vzdělávání, podporovat dobré jméno organizace a zapojovat žáky, žákyně, rodiče i veřejnost do dění ve škole a kolem nás.

Vize

Vize

Máme vizi, naplňujeme cíle, dodržujeme hodnoty. Víme, kam naše škola směřuje a jaké je její poslání.

Mise

Mise

„V našem žákovi vidíme Vaše dítě.“

Hodnoty

Hodnoty

Respekt
Porozumění
Odvaha
Stabilita
Víra ve vlastní schopnosti

Společensky odpovědná škola

Společenskou odpovědnost spatřujeme v těchto oblastech života naší školy:

Oblast ekonomická

Základní škole se řídí rozpočtovými pravidly danými zřizovací listinou.

Oblast sociální

 • Poskytujeme příjemné pracovní prostředí pro své zaměstnance a zaměstnankyně, žáky a žákyně. 
 • Chodby školy lemují výtvarné práce dětí. V prostorách školy vystavujeme nejrůznější ocenění, ať už to jsou medaile a poháry našich nadějných sportovců/kyň, diplomy či jiná ocenění.
 • Příjemné prostředí inspiruje, pomáhá rozvíjet kreativitu a podporuje zdravou mysl. Vytváříme takové klima, kde se všichni cítí bezpečně, spokojeně.
 • Školní jídelna je provozována soukromým subjektem, firmou Gastron. Ta je držitelem certifikátu „Zdravá školní jídelna“. Ve školní jídelně mají žáci možnost výběru 3 jídel, včetně doplňkových salátů a ovoce.
 • Zdraví našich žáků podporujeme i výukou plavání v našem školním bazénu.

Principy vzdělávání a osobnostního růstu bereme jako 
příležitost k rozvoji

Máme stanoveny čtyři hlavní cíle vzdělávání:

 • osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života,
 • udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot
 • rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí
 • příprava na pracovní uplatnění.

V souladu s těmito principy přistupujeme k žákům/kyním tak, že:

 • respektujeme jejich osobnostní nastavení, zájmy a potřeby
 • učíme je vzájemnému porozumění, spolupráci a umění pomáhat si
 • rozvíjíme schopnosti v souladu s jejich vzdělávacími potřebami
 • každý vyučující má rovný přístup ke každému žákovi
 • hodnocení žáků je transparentní a v souladu s pravidly
 • bez ohledu na pohlaví, národnost

Volný čas a kulturní příležitosti

Podporujeme rovné příležitosti ke kvalitnímu trávení volního času tím, že poskytujeme žákům/kyním smysluplnou nabídku ve školní družině, školním klubu a zájmových kroužcích. (pěvecký sbor Kokrháček, vodácký kroužek Katamarán, Keramika, pohybové a sportovní hry, cvičení z matematiky pro 9. ročník, Hip hop, hudební kroužky, …). Zapojujeme rodiče dětí do dění ve škole. Rodiče tak mají možnost spoluvytvářet zdravé klima ve škole. Aktivizujeme společenské dění v okolí školy a tím rozvíjíme přirozený komunitní život.

Filantropie

Zapojujeme žáky/kyně do charitativních projektů. Chceme dětem ukázat, že k tomu, aby člověk pomohl, nemusí být velký ani dospělý a nemusí disponovat finančním kapitálem. Pro velkou věc někdy stačí docela málo. Srdce na správném místě a dospěláci, kteří si dobrých srdcí dětí všimnou a dokážou jim dát prostor.

Škola jako vstřícný zaměstnavatel

Vzdělávání a osobnostní růst

 • Podporujeme dlouhodobý odborný i osobnostní rozvoj našich kolegů a kolegyň. Individuální rozvojový plán úzce 
  nasedá na vzdělávací potřeby, které ověřujeme během pracovních rozhovorů.
 • Novým zaměstnancům pomáhá s adaptací mentor/ka. Pracovní kolektiv utužujeme během pravidelných výjezdů 
  i neformálních akcí.

Benefity pro zaměstnané

 • Společenská odpovědnost směrem k našim zaměstnaným spatřujeme ve skladbě zaměstnaneckých benefitů. 
  Testujeme i netradiční benefity zaměřené na slaďování pracovní a soukromé sféry (work-life balance). Stejně tak 
  je pro nás důležitá podpora zaměstnaných v oblasti prevence přetížení a vyčerpání.

Kulturní a společenské akce pro zaměstnance/kyně školy

 • Pro své kolegy a kolegyně organizujeme zájezdy na nejrůznější divadelní a kulturní představení, pořádáme 
  sportovně společenské akce, oslavu Dne učitelů.

Spravedlivé hodnocení a odměňování

 • Prosazujeme rovné podmínky pro hodnocení a odměňování našich zaměstnanců/kyň. Uvědomuje si totiž, že vizi 
  vedení školy nenaplní bez zapálených kolegů a kolegyň, kterým záleží na rozvoji školy. Motivaci našich lidí 
  podporujeme vstřícnou a otevřenou komunikací, pravidelnými pracovními rozhovory, účastí na zajímavých 
  projektech, rovným přístupem k informacím a příležitostem.
 • Vedení týmů je dovednost, kterou u vedoucích pracovníků/ic v posledních letech podporujeme koučinkem, 
  mentoringem a supervizí.

Oblast environmetální

Životní prostředí

 • Snahou školy, jak být šetrný k životnímu prostředí, začíná nastavením regulace topného systému v celé škole, kogenerační jednotky, filtrací vody v bazénu a z ní vyplývající malá spotřeba.
 • Škola se velmi věnuje třídění odpadu. Má nastaven systém sběrných nádob na každém patře a zajišťuje přítomnost příslušného kontejneru na pozemku školy. Nádoby na sběr papíru ve třídách. Pravidelně je organizován ve škole sběr papíru.
 • S tím souvisí i šetrné zacházení s vodou a elektřinou, které dodržujeme a vedeme k tomu i žáky/ně.
 • Dále se u žáků/yň snažíme zvýšit zájem k ochraně životního prostředí tím, že začleňujeme témata environmentální výchovy do vyučovaných předmětů, pořádáme tématický den Země.
 • Jako škola se zapojujeme do sběru lesních plodů (žaludu a kaštanů). Některé třídy za zapojují do programu Les ve škole.
 • Věk budovy je takový, že je energeticky nevyhovující a proto vznikl projekt na modernizaci a energetickou úsporu objektu základní školy.
Login