Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

  • výchovná poradkyně, metodička prevence, školní speciální pedagožka a školní psycholožka (bližší informace níže)

  • k hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy, především posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, předcházení všem formám rizikového chování, včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ad.
  • mezi členy ŠPP patří také vedení školy (ředitel a zástupci pro I. a II. stupeň), členové se pravidelně scházejí a konzultují aktuální témata

Prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, která mají efektivně, cíleně a účinně předcházet problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

  • mezi rizikové chování patří: agrese, šikana, kyberšikana, rizikové chování v kyberprostoru, záškoláctví (i skryté), rasismus, xenofobie, užívání alkoholu/tabáku a dalších návykových látek, nelátkové závislosti (např. hazard, počítačové hry atd.), poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, syndrom CAN (syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte), vandalismus, kriminální chování, působení sekt a extremistických náboženských směrů, rizikové sexuální chování, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě

  • škola má  vždy na aktuální školní rok zpracován Preventivní program (ke stažení ZDE)
  • konkrétní aktivity všeobecné primární prevence pro žáky probíhají v rámci výuky a formou programů od externích poskytovatelů (např. semináře, besedy apod.)
  • naším nejvýznamnějším a dlouhodobým externím poskytovatelem je Maják o.p.s. , díky němuž probíhají  tematické semináře pro 3. třídy a akreditované komplexní preventivní programy pro žáky 4. – 9. tříd

Ve školním roce 2023/2024 jsou aktivity primární prevence spolufinancovány díky SRPŠ, v kalendářním roce 2023 díky účelové dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež, program č.: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a také díky Statutárnímu městu Liberec, které poskytlo účelový příspěvek na realizaci tzv. mimořádných aktivit škol.

 

Kontakty na školní poradenské pracoviště

- níže jsou uvedeny kontakty na jednotlivé členy ŠPP a pro snadnější orientaci, kdo Vám 

  s problémem nejlépe pomůže, také stručná náplň jejich práce

- pro sjednání konzultace využijte prosím uvedený e-mail

 

 

portret ctverec-27

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný poradce

Mgr. Alice Suchomelová

a.suchomelova@zs-jestedska.cz
konzultace: dle domluvy

náplň práce:

- kariérové poradenství (přijímací řízení, přihlášky na SŠ)

- pomoc při problémech se zvládáním učiva, s problémy ve vztazích se spolužáky, s učiteli, ale

   i s osobními problémy 

- pracuje především s jednotlivci (žáky - převážně z II. stupně, rodiči, pedagogy)

portret ctverec-46

 

 

 

 

 

 

 

Metodik prevence

Mgr. Eva Bednářová

e.bednarova@zs-jestedska.cz
konzultace: dle domluvy

náplň práce:

- poradí při problémech se záškoláctvím, se závislostmi (látkovými i nelátkovými), s násilím

  (fyzickým i psychickým, včetně týrání, šikany a kyberšikany), s rasismem, sexuálním

   zneužíváním, sektami, kriminálním chováním, sebepoškozováním a s poruchami příjmu

   potravy

- pracuje s jednotlivci (žáky, rodiči, pedagogy) i se třídami

portret ctverec-60

 

 

 

 

 

 

 

Speciální pedagog / terapeut

Mgr. Jitka Marečková

speci.pedagog@zs-jestedska.cz
konzultace: pondělí a úterý

náplň práce:

- poradí s osobními problémy, s problémy ve vztazích s vrstevníky, s učiteli a s problémy v

  rodině
- pracuje s jednotlivci (žáky, rodiči, pedagogy) i se třídami (pomáhá řešit vztahy

a problémy ve třídách)

Klárka U

 

 

 

 

 

 

 

Speciální pedagog

Mgr. Klára Ulmonová

k.ulmonova@zs-jestedska.cz

konzultace: středa a čtvrtek

náplň práce:

- vyhledává žáky, kteří vykazují známky možných poruch učení

- individuálně rozvíjí oslabené funkce v rámci speciálně pedagogické péče

- pracuje převážně s jednotlivci (žáky, rodiči, pedagogy), s rodinou

Login