Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

  • výchovná poradkyně, metodička prevence, školní speciální pedagožka a školní psycholožka (bližší informace níže)

  • k hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy, především posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, předcházení všem formám rizikového chování, včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ad.
  • mezi členy ŠPP patří také vedení školy (ředitel a zástupkyně pro I. a II. stupeň), členové se pravidelně schází a konzultují aktuální témata

Prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, která mají efektivně, cíleně a účinně předcházet problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

  • mezi rizikové chování patří: agrese, šikana, kyberšikana, rizikové chování v kyberprostoru, záškoláctví (i skryté), rasismus, xenofobie, užívání alkoholu/tabáku a dalších návykových látek, nelátkové závislosti (např. hazard, počítačové hry atd.), poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, syndrom CAN (syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte), vandalismus, kriminální chování, působení sekt a extremistických náboženských směrů, rizikové sexuální chování, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě

  • škola má  vždy na aktuální školní rok zpracován Preventivní program (ke stažení ZDE)
  • konkrétní aktivity všeobecné primární prevence pro žáky probíhají v rámci výuky a formou programů od externích poskytovatelů (např. semináře, besedy apod.)
  • naším nejvýznamnějším a dlouhodobým externím poskytovatelem je Maják o.p.s., díky němuž probíhají  tematické semináře pro 3. třídy a akreditované komplexní preventivní programy pro žáky 4. – 9. tříd

Ve školním roce 2021/2022 jsou aktivity primární prevence spolufinancovány díky SRPŠ, v kalendářním roce 2022 díky účelové dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež, program č.: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a také díky Statutárnímu městu Liberec, které poskytlo účelový příspěvek na realizaci tzv. mimořádných aktivit škol.

 

Kontakty na školní poradenské pracoviště

Suchomelová

Výchovný poradce

Mgr. Alice Suchomelová

a.suchomelova@zs-jestedska.cz
konzultace: čtvrtek  15.00 – 16.00

Bednářová

Metodik prevence

Mgr. Eva Bednářová

e.bednarova@zs-jestedska.cz
konzultace: úterý  15.30 – 16.30

Avatar

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Marečková

speci.pedagog@zs-jestedska.cz
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

Avatar

Školní psycholog

Mgr. Dana Fišerová

d.fiserova@zs-jestedska.cz
konzultace: bližší informace o konzultacích v sekci Poradenství

Login